Førstehjælp ved elektricitetsulykker

 

Google
 

 


Ved alle elektricitetsulykker skal strømmen afbrydes, inden den tilskadekomne berøres. Ved lavspændingsulykker kan dette som regel ske ved at slukke på kontakten og eventuelt trække ledningen ud af stikket, mens det ved højspændingsulykker er nødvendigt at alarmere professionelt redningsmandskab. Afbrydelse af strømmen vil da ske på foranledning af politi eller redningsmandskab, hvor sidstnævnte vil forestå den efterfølgende redningsindsats9.

Dansk Energi (tidligere Danske Elselskabers Forening) anbefaler, at man ved ulykker med nedrevne højspændingsledninger holder en sikkerhedsafstand på 10 meter, mens man ved nedrevne lavspændingsledninger eller overgravede jordkabler skal holde sig på henholdsvis 2 og 5 meters afstand183.

Ved både lav- og højspændingsulykker er der fare for hjertestop, hvorfor førstehjælperen skal sikre, at den tilskadekomne har frie luftveje, tilfredsstillende vejrtrækning og kredsløbsfunktion.

Brændende beklædning slukkes, og brandsår behandles som vanligt (se afsnittet "Førstehjælp til udbredte forbrændinger'' ).

Personer involveret i en elektricitetsulykke bør altid vurderes af en læge, hvorfor man bør opsøge skadestue, eller, ved alvorligere symptomer som forbrændinger, føleforstyrrelser eller bevidsthedsændring, tilkalde ambulance.

Læser mere i http://www.brs.dk/

 
 
 
 
 
Kommentar til El-mappen
EL mappen