Elektrisk stød

 

Google
 

 

 

Omfanget af en elektricitetsulykke kan spænde fra ren forskrækkelse over mindre forbrændinger til alvorlige, dybe læsioner af muskler og nerver eller død på grund af hjertestop.

Elektricitetsulykker opdeles efter hvilken spænding, en person er blevet påvirket med. Spænding lavere eller højere end 5-600 volt kaldes henholdsvis lav- og høj spænding9;181.

Lavspænding findes stort set overalt i samfundet i elinstallationer i virksomheder, institutioner og hjemmet, mens højspænding findes i transformatorstationer og højspændingsledninger i elforsyningsnettet (såvel luftledninger som nedgravede) og tognettet (køreledninger). En særlig variant af højspænding er lynnedslag, hvor man taler om super-højspænding9.

I Danmark registreres der årligt omkring 100-150 lavspændingsulykker (heraf 2-4 med døden til følge), cirka 10 højspændingsulykker (med 1-3 dødsfald) og ganske få tilfælde af lynnedslag i personer (0-1 dødsfald)9. Gennem de seneste 10 år har Elektricitetsrådet registreret gennemsnitligt 160 elektricitetsulykker om året, men undersøgelser har vist, at det faktiske antal er op mod 3.500 ulykker om året, hvoraf knap 60% er arbejdsulykker182. Det anslås endvidere, at lidt over 20% af elektricitetsulykkerne medfører personskade, heraf knap 5% alvorlige182.

Elektricitetsulykker opstår, når kroppen (som regel uoverlagt) helt eller delvist kommer til at indgå i et elektrisk kredsløb.

Dette kan ske ved samtidig berøring af den strømførende leder i et elkabel og 0-lederen eller, i de fleste tilfælde, samtidig berøring af en strømførende leder og "jord", som da fungerer som 0-leder.

Når en elektrisk strøm passerer gennem kroppens væv (eller, et hvilket som helst andet materiale), vil det resultere i opvarmning af vævet, som blandt andet kan føre til læsion af nerver, sammentrækning af blodkar, størkning af blod og ødelæggelse af muskelvæv9;181.

Læsion ved elektrisk påvirkning afhænger ikke alene af spændingen (målt i Volt, V), men også af strømstyrken (I, målt i ampere, A), modstanden (R, målt i ohm, W) og varigheden af påvirkningen. Størst betydning for læsionen har strømstyrken, men da denne sjældent er kendt, betragtes spændingen (der som regel er kendt) som et udtryk for påvirkningens størrelse181.

 

 

 

 

Læser mere i Danske Beredskabsstyrelsen http://www.brs.dk/
Højspændings - ulykker
Lavspændings - ulykker
 
 
 
 
EL mappen