Nye bestemmelser for L-AUS

 

 

Google
 

 

 

Fra årsskiftet er L-AUS bestemmelserne ændret, og det stiller krav til elinstallatørens tilstedeværelse eller delegering af ansvaret.

Hidtil har det kun været lovligt at arbejde på tavler under spænding, når det ikke var muligt at afbryde uden alvorlige følger for en virksomhed.

Men fra årsskiftet er bestemmelserne i kapitel 63 for arbejde under spænding (L-AUS) ændret, så det nu er lovligt at arbejde på tavler under spænding i alle tilfælde.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at bestemmelserne i kapitel 63 nu er udvidet til også at gælde for arbejde på installationer.

Ligesom arbejde på maskiner og andre brugsgenstande, der er tilsluttet installationen, også er indbefattet i bestemmelserne. Desuden er der indført mere specifikke sikkerhedsforanstaltninger, for arbejde på eller nær ved spændingsløse installationer.

Som noget nyt i L-AUS bliver betegnelsen "den ansvarlige person for arbejdet" introduceret. Det er den person, der har det direkte ledelsesansvar for arbejdet, og bestemmelsen stiller en række nye krav til elinstallatøren, som vi her skal komme nærmere ind på.


Den ansvarlige person for arbejdet

For alt arbejde, der er omfattet af elinstallatørloven, er den ansvarlige person for arbejdet den autoriserede elinstallatør. Men dette ansvar kan efter den nye elinstallatørlov delegeres til en kvalificeret medarbejder. Delegeringen skal være skriftligt og fremgå af virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS). I aftalen om delegering skal der blandt andet være specificeret ansvarsområde og begrænsning, ansvarets omfang, medarbejderens organisatoriske frihed, beføjelser og bemyndigelse. Delegeringsaftalen skal være underskrevet af begge parter, og en person, der har fået delegeret ansvaret for et arbejde, kan ikke overdrage ansvaret eller dele af det til andre.

Hvis elinstallatørens autorisation er udstedt under den tidligere elinstallatørlov, er der ikke lovformelig mulighed for at delegere ansvaret til en medarbejder. Elektricitetsrådet accepterer dog også i dette tilfælde, at en elinstallatør med ledelsesansvar delegerer ansvar til en kvalificeret medarbejder, når blot retningslinierne i SKS bliver fulgt.

På samme måde har personer eller virksomheder, der producerer, reparerer eller vedligeholder styrings- og reguleringssystemer, maskiner eller brugsgenstande, også mulighed for at delegere ansvaret til en kvalificeret medarbejder, når ovenstående retningslinierne benyttes.

Hvem må udføre arbejde under spænding

Arbejde på installationer og tavler under spænding må kun udføres af sagkyndige personer, der har erfaring med de pågældende arbejdsoperationer og som er fyldt 18 år. Personer under oplæring må dog udføre arbejde under spænding, når de er under opsyn af en sagkyndig person.

Med en sagkyndig person forstås en person med en relevant uddannelse og erfaring, der sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og undgå de farer, som elektricitet kan medføre. Det kan for eksempel være en elinstallatør, en elektroingeniør eller en elektrotekniker. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at en person uden en elektroteknisk uddannelse har deltaget i et kursus eller er instrueret om arbejdsopgaver på installationer og tavler.

Før arbejdet går i gang skal den ansvarlige person for arbejdet instruere om installationen og arbejdets art. Det gælder også, selvom arbejdet bliver udført af en sagkyndig person. Den ansvarlige skal også sikre, at alle bestemmelser, regler og instruktioner bliver overholdt under arbejdet. For mere simpelt arbejde er det dog tilstrækkeligt, at den ansvarlige person er til stede ved arbejdets påbegyndelse og afslutning.

Hvis den autoriserede elinstallatør ikke er til stede ved L-AUS arbejdet, skal han derfor delegere ansvaret til en af sine ansatte eller sørge for, at arbejdet kun foretages i spændingsløs tilstand. Husk at en installation altid skal betragtes som værende under spænding, indtil det på forsvarlig måde er konstateret, at alle dele i arbejdsområdet er spændingsløse.

Værktøj og sikkerhedsudstyr

I princippet skal man ved L-AUS arbejde blot sikre sig mod elektriske stød og sikre, at der ikke opstår lysbuer. Ved valg af værktøj og sikkerhedsudstyr skal man vurdere arbejdsopgaven, hvorfor der ikke er krav om, at montøren skal have en stor værktøjstaske med L-AUS værktøj til rådighed, hvis han blot har brug for en skruetrækker og et par gummihandsker. På den anden side er det vigtigt, at montøren ikke begynder at udføre et L-AUS arbejde uden at have det værktøj og udstyr til rådighed, der er nødvendigt for at udføre arbejdet på en sikker måde.


Krav om førstehjælp

Hvis uheldet trods alle sikkerhedsforanstaltninger er ude, er det vigtigt, at man kan få hjælp. Derfor er der krav om, at et tilstrækkeligt antal af de personer, der arbejder på, med eller nær ved installationer, er i stand til at give den nødvendige førstehjælp ved elektrisk stød og/eller forbrændinger. Den rigtige førstehjælp kan betyde forskellen mellem liv og død. Elektricitetsrådet stiller ikke specifikke krav til førstehjælpsuddannelsen, da kravene til førstehjælp, for eksempel trinvis førstehjælp, træning i kunstig åndedræt og hjertemassage, afhænger af arbejdsopgaven. Men Elektricitetsrådet anbefaler, at montørerne har modtaget førstehjælpsvejledning enten i form af plakater på arbejdsstedet, brochurer eller sikkerhedspapirer.

 

 

 

EL mappen